طراحی تخصصی محوطه با محصولات بتنی بتلند

در راستای تسهیل اجرای پروژه ها مجتمع تولیدی بتلند اقدام به راه اندازی بخش کارشناسی طراحی خود نموده است تا مشتریان گرامی دورنمایی از پروژه خود بصورت بصری داشته باشند.

شیشه مینا

شیشه مینا

در راستای تسهیل اجرای پروژه ها مجتمع تولیدی بتلند اقدام به راه اندازی بخش کارشناسی طراحی خود نموده است تا مشتریان گرامی دورنمایی از پروژه خود بصورت بصری داشته باشند.

ادامه مطلب