میدان لاله نظرآباد

مشخصات طراحی

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال اجرا:

آدرس:

توضیحات طرح
طراحی فضا و محوطه
شیشه مینا

شیشه مینا

در راستای تسهیل اجرای پروژه ها مجتمع تولیدی بتلند اقدام به راه اندازی بخش کارشناسی

ادامه مطلب