پروژه محوطه سازی بتلند

مشخصات پروژه

مساحت:

متریال:

کارفرما:

مجتمع تولیدی بتلند

سال اجرا:

آدرس:

توضیحات پروژه

پروژه محوطه سازی بتلند

پروژه های اجرائی