پروژه محوطه سازی شهرداری زنجان

مشخصات پروژه

مساحت:

متریال:

کارفرما:

شهرداری زنجان

سال اجرا:

آدرس:

توضیحات پروژه

پروژه محوطه سازی شهرداری زنجان

پروژه های اجرائی